Προγράμματα δικαιούχων ΟΑΕΔ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΑΕΔ  (15ημερών)

ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ: Ανήλικα τέκνα γεννηθέντα από 01.01.2002 έως 14.06.2012

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (γονέας): Πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2016 ( Εκκαθαριστικό σημείωμα 2017 ) έως 28.000,00 €.

1) ΑΝΕΡΓΟΙ:

α) τακτική επιδοτούμενη ανεργία τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) κατά το έτος 2017.

β) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία στα μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 4 μήνες, κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων

2) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ:

α) έστω 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου) κατά το έτος 2017.

β) έστω 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας κατά το έτος 2017.

3) ΑΝΕΡΓΟΣ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ:

α) έστω 50 ημέρες αθροιστικά των περιπτώσεων επιδοτούμενης ανεργίας/ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ειδικής άδειας μητρότητας

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ:  www.oaed.gr ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

Βήμα 1ο: Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης του δικαιούχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. εδώ

α) Όσοι έχουν ήδη εκδώσει κωδικούς πρόσβασης του ΟΑΕΔ: εδώ 

β) Όσοι έχουν μόνο «κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ» οι ίδιοι οι δικαιούχοι και όχι οι σύζυγοι αυτών: εδώ 

γ) Όσοι έχουν ξεχάσει την «ονομασία χρήστη» ή το «συνθηματικό»: εδώ

δ) Όσοι δεν έχουν Κωδικούς Πρόσβασης ΟΑΕΔ ή Κωδικούς «ΤΑΧΙSNET», απευθύνεστε στα Τοπικά ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Βήμα 2ο: Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης:

α) Οδηγίες υποβολής προς τους δικαιούχους-αιτούντες (αναμένεται link)

β) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (αναμένεται link)

Σημείωση.: Σε περίπτωση λανθασμένης αίτησης, υποβάλλετε εκ νέου αίτηση έως την ................. και ώρα 23:59 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων & απαιτούμενα προσκομισθέντα έγγραφα

Στοιχεία :
 
Α)  ιδιότητα (άνεργος ή εργαζόμενος)
Β) Α.Μ. ΙΚΑ
Γ) Α.Μ.Κ.Α. όλων των ανήλικων τέκνων (0- 18 ετών), πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης
Δ) Σημειώσατε ως ωφελούμενα τέκνα παιδιά γεννηθέντα από 01.01.2002 έως 14.06.2012 και ως μη ωφελούμενα παιδιά μη γεννηθέντα από  01.01.2002 έως 14.06.2012
 
Απαιτούμενα Προσκομισθέντα έγγραφα ή επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση:
 
Α) Σε περίπτωση εργαζομένου,  τα μη μηχανογραφημένα ένσημα του 2017 (εάν υπάρχουν).
 
Β) Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής (δικαιούχου και ωφελούμενων) ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής.
 
Γ) Σε περίπτωση διαζευκτηρίου, αν ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια,  επισυνάπτεται ή προσκομίζεται η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια ενώ αν ο δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια, Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.
 
Δ) Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, οπότε απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 κατατεθείσα στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος.
 
Σημείωση: Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση,  υποχρεούστε να τα προσκομίσετε ως δικαιούχος στο τοπικό σας ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ έως την 21η Απριλίου και ώρα 14:00 μ.μ. με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης.

Βήμα 3ο: Κράτηση θέσεων

Κράτηση θέσεων

Για την κράτηση της θέσης του/των παιδιού/ων σε μία εκ των 5 Κατασκηνωτικών Περιόδων (πατήστε εδώ) ή τηλεφωνικώς στα Γραφεία μας .

Α΄ (16/06 - 30/06)

Β΄ (23/06 - 07/07)

Γ΄ (01/07 - 15/07)

Δ΄ (16/07 - 30/08)

E΄ άφιξη από 31/07 έως και 08/08 οιαδήποτε ημέρα για 15 ημέρες (14 διανυκτερεύσεις)

Βήμα 4ο: Ενεργοποίηση Επιταγής Πληρωμής (με την άφιξη του/των παιδιού/ων)

Για την ενεργοποίηση της Επιταγής του/των ωφελούμενου/ων τέκνου/ων, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων καθώς και η επίδειξη των  πρωτοτύπων τους, με την άφιξη του/των παιδιού/ων στην κατασκήνωση:

1) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας (2 όψεων) ή Διαβατηρίου του Δικαιούχου

2) Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού ή Ατομικού Βιβλιαρίου προστατευόμενου μέλους.

3) Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού.

 

Γενικές Πληροφορίες:
 
  • Η παραλαβή των παιδιών πραγματοποιείται στην έναρξη κάθε περιόδου από το «ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 7:00 π.μ, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα (βλ. Βήμα 4ο )
  • Η αναχώρηση του παιδιού πραγματοποιείται την 15η ημέρα φιλοξενίας έως την 12η μεσημβρινή από την κατασκήνωση.
  • Επισκεπτήριο κάθε Σάββατο 17:00-20:00
  • Απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον Παιδίατρο σε περίπτωση ιατρικού ιστορικού, αλλεργίας, φαρμακευτικής αγωγής κ.α. καθώς σε κάθε περίπτωση,  φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (εμφαίνοντα τα εμβόλια).

Follow us:

Παιδικές Κατασκηνώσεις Κωνσταντινέα Α.Ε. © 2018
Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, TK 10677 • Τηλέφωνα: 210 3301467/3301468