Προγράμματα δικαιούχων ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων εγκριθέντων και απορριφθέντων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2018 του ΟΑΕΔ. Χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής σας υποβολής στο www.oaed.gr ή τα τελευταία 4 ψηφία του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του δικαιούχου μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε το μητρώο από το οποίο έχετε εγκριθεί ή απορριφθεί αντίστοιχα. Σε περίπτωση που έχετε απορριφθεί λόγω λανθασμένης ιδιότητας (ανέργου/εργαζομένου) ή μη συμπλήρωσης όλων των ανήλικων τέκνων ή λανθασμένης υποβολής ωφελούμενων ή μη τέκνων μπορείτε να μας καλέσετε στα τηλέφωνα 210 3301467 / 210 3301468 για την υποβολή της ένστασης. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΧΕΤΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 30/05/2018, Τετάρτη και ώρα 23:59 και κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών στα τοπικά ΚΠΑ2 κατά περίπτωση έως την 31/05/2018 Πέμπτη και ώρα 14:00.

 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΟΑΕΔ  (15ημερών)

ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2018

 

Όροι & Προϋποθέσεις:

 • ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ: Ανήλικα τέκνα γεννηθέντα από 01.01.2002 έως 14.06.2012
 • ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια ως ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ): οι οποίοι έχουν πραγματικό οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή κατά το φορολογικό έτος 2016 ( Εκκαθαριστικό σημείωμα 2017 ) έως 28.000,00 € κατ ανώτατο όριο και παράλληλα να πληρούν τις προϋποθέσεις μιας εκ των παρακάτω 2 ιδιοτήτων:

1) Ιδιότητα Μητρώο Ανέργων:

α) τακτική επιδοτούμενη ανεργία τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) κατά το έτος 2017.

ή

β) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία στα μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 4 μήνες, έως την 01/05/2018.

 

2) Ιδιότητα Εργαζομένων:

α) έστω 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση ΕΦΚΑ, με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου) κατά το έτος 2017.

ή

β) έστω 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες κατά το έτος 2017.

3) Ιδιότητα Ανέργων ή Εργαζομένων:

α) έστω 50 ημέρες αθροιστικά των περιπτώσεων τακτικής επιδοτούμενης ανεργίας/ασφάλισης στο ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας /ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας

 

Οι ηλεκτρονικές υποβολές των αιτήσεων γίνονται αποκλειστικά και μόνον στο  www.oaed.gr από την Πέμπτη 12 Απριλίου (ώρα 8:00 πμ) έως την Τρίτη 1 Μα:ιου (ώρα 23:59 μμ)

 

Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης:

Βήμα 1ο: Έκδοση Κωδικών Πρόσβασης του δικαιούχου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (αναμένεται link)

α) Όσοι έχουν ήδη εκδώσει κωδικούς πρόσβασης του ΟΑΕΔ (αναμένεται link)

β) Όσοι έχουν μόνο «κωδικούς ΤΑΧΙΝΕΤ» οι ίδιοι οι δικαιούχοι και όχι οι σύζυγοι αυτών (αναμένεται link)

γ) Όσοι έχουν ξεχάσει την «ονομασία χρήστη» ή το «συνθηματικό» (αναμένεται link)

δ) Όσοι δεν έχουν Κωδικούς Πρόσβασης ΟΑΕΔ ή Κωδικούς «ΤΑΧΙSNET», απευθύνεστε στα Τοπικά ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.).
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών.
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
 • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1.

Βήμα 2ο: Υποβολή Ηλεκτρονικής αίτησης:

α) Οδηγίες υποβολής προς τους δικαιούχους-αιτούντες (αναμένεται link)

β) Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης (αναμένεται link)

 

 Διόρθωση τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  έως την 01/04/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση: H Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων & τα απαιτούμενα επισυναπτόμενα ή προσκομισθέντα έγγραφα στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ κατά περίπτωση:

Απαιτούμενα Στοιχεία: (Σε περίπτωση εσφαλμένης συμπλήρωσης των παρακάτω στοιχείων  ή παράλειψη δήλωσης κάποιου ανήλικου παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή μειωμένη μοριοδότηση του δικαιούχου)
 
Α)  ιδιότητα (άνεργος ή εργαζόμενος)
Β) Α.Μ. Ε.Φ.Κ.Α.(Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-Α.Μ.Α.))
Γ) Α.Μ.Κ.Α. όλων των ανήλικων τέκνων (0- 18 ετών), πατρώνυμο, μητρώνυμο και ημερομηνία γέννησης αυτών
Δ)  Σημειώσατε «ΝΑΙ» για τα  ωφελούμενα τέκνα (παιδιά γεννηθέντα από 01.01.2002 έως 14.06.2012) και «ΟΧΙ» για τα μη ωφελούμενα τέκνα
 
Απαιτούμενα Προσκομισθέντα έγγραφα ή επισυναπτόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση:
 
Α) Σε περίπτωση εργαζομένου,  τα μη μηχανογραφημένα ένσημα του 2017 (εάν υπάρχουν) επισυνάπτονται η προσκομίζονται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 • Βεβαίωση από τον Φορέα Απασχόλησης τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2017 με κρατήσεις υπέρ της Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον Φορέα με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς Ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή
 • Φωτοαντίγραφα Ατομικών Δελτίων Εισφορών (ΑΔΕΙ) έτους 2017 ή
 • Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) έτους 2017
Β) Σε περίπτωση πολίτη τρίτης χώρας, επισυνάπτονται η προσκομίζονται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 • άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελής άδεια διαμονής όλων των μελών ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για άδεια διαμονής και
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των παιδιών
Γ) Σε περίπτωση λύσης του γάμου, αν ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια,  επισυνάπτεται ή προσκομίζεται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 • Η επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι έχει την επιμέλεια, 
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των παιδιών
ενώ αν ο δικαιούχος δεν έχει την επιμέλεια
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 από τον έχοντα την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα καθώς και βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των παιδιών
Δ) Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς (φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια( ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) , οπότε επισυνάπτεται ή προσκομίζεται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ
 • Επίσημο δικαιολογητικό από Αρμόδια Αρχή περί ανάθεσης της επιμέλειας
 • βεβαίωση ΑΜΚΑ όλων των παιδιών

Ε) Όταν οι δικαιούχοι δεν υποχρεούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013 στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, επειδή δεν έχουν αποκτήσει πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2016, οπότε επισυνάπτεται ή προσκομίζεται στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ

 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 , περί μη υποχρέωσης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2016, διότι δεν απέκτησε πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα για το εν λόγω έτος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 67 του ν. 4172/2013, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος
 
Σημείωση: Αν δεν έχετε τη δυνατότητα να τα επισυνάψετε στην ηλεκτρονική σας αίτηση,  υποχρεούστε να τα προσκομίσετε ως δικαιούχος στο τοπικό σας ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ έως την 2α Μαΐου και ώρα 14:00 μ.μ. με τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης.

Βήμα 3ο: Κράτηση θέσεων

Κράτηση θέσεων

Για την κράτηση της θέσης του/των παιδιού/ων σε μία εκ των 5 Κατασκηνωτικών Περιόδων (πατήστε εδώ) ή τηλεφωνικώς στα Γραφεία μας .

Α΄ (16/06 - 30/06)

Β΄ (23/06 - 07/07)

Γ΄ (01/07 - 15/07)

Δ΄ (16/07 - 30/07)

Ε΄ (31/07 - 14/08)

ΣΤ΄ (08/07 - 22/08)

Βήμα 4ο: Ενεργοποίηση Επιταγής Πληρωμής (με την άφιξη του/των παιδιού/ων)

Για την ενεργοποίηση της Επιταγής του/των ωφελούμενου/ων τέκνου/ων, απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων καθώς και η επίδειξη των  πρωτοτύπων τους, με την άφιξη του/των παιδιού/ων στην κατασκήνωση:

1) Φωτοαντίγραφο Ταυτοπροσωπίας  (2 όψεων) του Δικαιούχου (ταυτότητα ή διαβατήριο)

2) Φωτοαντίγραφο ταυτοπροσωπίας ωφελούμενων τέκνων (Οικογενειακό Βιβλιάριο ή Ατομικό Βιβλιάριο προστατευόμενου μέλους ή ταυτότητα ή διαβατήριο κ.ο.κ.)

3) Ιατρικό Δελτίο (πατήστε εδώ) http://anagennisi-camping.gr/uploads/atomiko-deltio-ygeias-kataskhnwth.pdf συμπληρωμένο από τον Παιδίατρο/Παθολόγο ή σε περίπτωση λήψης φαρμακευτικής αγωγής ή ιστορικού υγείας προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από τον θεράποντα Ιατρό

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2018

 

Γενικές Πληροφορίες:
 
 • Η παραλαβή των παιδιών πραγματοποιείται στην έναρξη κάθε περιόδου από το «ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ» μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στις 7:00 π.μ, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα έγγραφα (βλ. Βήμα 4ο )
 • Η αναχώρηση του παιδιού πραγματοποιείται την 15η ημέρα φιλοξενίας έως την 12η μεσημβρινή από την κατασκήνωση.
 • Επισκεπτήριο κάθε Σάββατο 17:00-20:00
 • Απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τον Παιδίατρο σε περίπτωση ιατρικού ιστορικού, αλλεργίας, φαρμακευτικής αγωγής κ.α. καθώς σε κάθε περίπτωση,  φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (εμφαίνοντα τα εμβόλια).

Follow us:

Παιδικές Κατασκηνώσεις Κωνσταντινέα Α.Ε. © 2019
Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, TK 10677 • Τηλέφωνα: 210 3301467/3301468